Algemene voorwaarden Datum: 12-03-2021
Algemene Voorwaarden voor Custom Switch Panels
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Custom Switch Panels , zoals
deze beschikbaar is gesteld door Custom Switch Panels, hierna te noemen “de
gebruiker”. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij
de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de
informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het
dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gebruiker is het niet
toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te
gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de gebruiker.
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo
zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die
daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen
nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de gebruiker te
mogen claimen of te veronderstellen.
De gebruiker streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze
inspanningen de informatie van of de inhoud op Www.customswitchpanels.com
onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid
aanvaarden.
De informatie en/of producten die de gebruiker levert worden aangeboden zonder
enige vorm van aanspraak op juistheid. Wel is er sprake van garantie. Zie “garantie”.
Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of
opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De gebruiker
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat
waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
.
Algemene voorwaarden Datum: 12-03-2021
Artikel 1: Definities
1: De koper zal in dit document verder worden aangeduid als “de wederpartij”
2: Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per email,
per fax, per brief of iedere andere wijze van communicatie die met het oog op de
stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen en
hiermee gelijk kan worden gesteld
3: Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van
deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen
onverlet.
Artikel 2: Prijzen, offertes, aanbod, prijslijsten
1: Ieder aanbod en elke offerte van de gebruiker is van kracht gedurende de
daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is
genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft
de gebruiker het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 5 dagen na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2: De in een prijslijst, offerte of aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW en
exclusief eventuele kosten zoals transportkosten, verzendkosten,
administratiekosten, afhandelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden,
tenzij expliciet vermeld in de offerte.
3: Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de gebruiker niet tot levering
van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de
prijs.
4: Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wderpartij verstrekte
informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand
wijzigt, heeft de gebruiker het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te
passen.
5: De prijzen, aanbod of een offerte gelden niet automatisch voor nabestellingen
en/of deelbestellingen.
Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten
1. De gebruiker is enkel gebonden aan afspraken die schriftelijk worden bevestigd
door de wederpartij.
Artikel 4: Klachten en retourzendingen
1: De wederpartij dient de door de gebruiker geleverde producten direct na ontvangst
te controleren en daarbij eventuele gebreken (zichtbaar of onzichtbaar), defecten,
beschadigingen en/of afwijkingen gedetailleerd te vermelden via de email of telefoon
aan een werknemer van de gebruiker Bij het niet ontvangen van deze melding wordt
geacht dat de producten en/of diensten in goede orde zijn ontvangen en daarmee de
gesloten overeenkomst te hebben afgerond.
2: Overige klachten dienen direct na de ontdekking van een eventueel gebrek, maar
binnen de overeengekomen garantietermijn schriftelijk te worden vermeld aan de
gebruiker. Indien geen explicitie garantietermijn is overeengekomen, geldt een
garantietermijn van 6 maanden.
3: Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden aangegeven termijnen is
gemeld bij de gebruiker, is er geen beroep meer mogelijk op de overeengekomen
garantie.
Algemene voorwaarden Datum: 12-03-2021
4: Klachten resulteren niet een annulering van de betalingsverplichting van de
wederpartij.
5: Er kunnen geen klachten worden ingediend over eventuele verkleuringen door
invloed van externe factoren of onderlinge kleurafwijkingen.
6: Het is niet mogelijk om klachten in te dienen over producten die na ontvangst door
de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd of (gedeeltelijk) zijn
bewerkt.
Artikel 5: Garantie
De gebruiker zorgt er bij al de geleverde producten voor dat deze conform de in zijn
branche geldende normen worden uitgevoerd. Hierbij geeft de gebruiker geen
verdergaande garantie dan zoals deze overeengekomen is tussen de partijen.
De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de doorgaans gebruikelijke
normale deugdelijkheid en kwaliteit van het geleverde product.
Er is geen beroep op garantie mogelijk als de wederpartij de betaling nog niet
volledig heeft voldaan.
Als blijkt dat de wederpartij een terecht beroep op de garantie doet zal de gebruiker
het product kosteloos herstellen of vervangen. Dit kan in de vorm van een
terugbetaling van of een korting op een overeengekomen prijs. Indien er sprake is
van bijkomende schade gelden hiervoor de bepalingen die worden weergegeven in
het aansprakelijkheidsartikel
De garantie vervalt indien het product is aangeschaft bij een andere partij dan de
gebruiker.
De garantie vervalt indien er wijzigingen aan het product zijn aangebracht door
iemand anders dan de gebruiker.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
Buiten de in dit document beschreven garanties aanvaard de gebruiker geen enkele
aansprakelijkheid.
Alle aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, bijvoorbeeld
bedrijfsschade, winstdaling en/of geleden verliezen, vertragingsschade en/of
personen of letselschade is uitgesloten.
Onder directe schade valt beschadiging aan elektrotechnische apparatuur die het
gevolg zijn van een defect in het schakelpaneel.
Een defect in het schakelpaneel wordt als volgt gedefinifieerd:
-Een component is defect als die intern niet langer functioneert zoals deze
functioneerde toen het component geleverd werd door de gebruiker.
-Een losgeraakte kabel op het schakelpaneel.
-Kabelbreuk in de kabelboom.
-Isolatiebreuk in een kabel.
Algemene voorwaarden Datum: 12-03-2021
De wederpartij moet te allen tijde de maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter
voorkoming of beperking van de schade.
Alle elektronische verbruikers dienen voorzien te zijn van een eigen zekering die
geschikt is voor die specifieke toepassing. De zekering mag hierbij opgenomen
worden in het elektrische circuit voor de schakelaar, of tussen de schakelaar en
verbruiker. Indien de zekering na de verbruiker is opgenomen wordt dit niet gezien
als een betrouwbare en veilige locatie om een correcte werking van de zekering te
kunnen garanderen en is de gebruiker niet aansprakelijk.
Indien er zekeringen (steekzekering of automatische zekering) ontbreken kan geen
beroep worden gedaan op de toepasselijke garantie of de gebruiker aansprakelijk
stellen.
De gebruiker is niet aansprakelijk en de wederpartij kan hierdoor geen beroep doen
op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan door:
- Een niet deskundig (ondeskundig) gebruik van de geleverde producten, of gebruik
dat in strijd is met de bestemming van het product.
- Niet deskundig (ondeskundig) onderhoud van producten en/of bewaring van deze
producten.
- Onvolledigheden of fouten in de door de wederpartij aangeleverde informatie.
- Aanpassingen die gemaakt zijn aan het product door een persoon die niet
werkzaam is bij de gebruiker.
- Het ontsteken van eventuele aanwezige ontvlambare vloeistoffen of gassen door
vonken die afkomstig zijn van de verbindingen in het schakelpaneel.
- Defecten aan elektronische apparatuur en componenten ten gevolge van
kortsluiting en andere ongewenste situaties waarbij vonken kunnen ontstaan
- Het niet toepassen van steekzekeringen, automatische zekering of andere
elektronische verbrekers waarbij de waarde nauwkeurig is bepaald aan de hand van
het type belasting.
- Het paneel door de wederpartij niet correct is aangesloten door middel van de
bijgeleverde stekkers en krimpkouzen.
-Schade aan componenten die het gevolg zijn van warmteontwikkeling in kabels,
componenten die niet door de gebruiker zijn geleverd, kabelverbindingen. De
wederpartij en alleen de wederpartij is verantwoordelijk voor het aansluiten van het
schakelpaneel en de daarbij gebruikte kabels. Hierbij wordt verwacht dat de
wederpartij de algemeen geldende normen rondom het aansluiten van elektronische
apparatuur in acht neemt. Hierbij dient de wederpartij ook de
eisen/voorwaarden/suggesties die worden gesteld door de leverancier van externe
elektronische apparatuur in acht te nemen.
De gebruiker is ook onder geen beding aansprakelijk voor schade aan producten
en/of personen die het gevolg zijn van brand, overstroom, elektrocutie,
spanningsvallen, ontsteking van aanwezige brandbare stoffen, verstikking, explosie
en alle andere gevallen optreden waarbij schade aan eigendommen en/of personen
plaats kan vinden.
Indien de gebruiker terecht en bewezen aansprakelijk wordt gesteld door de
wederpartij kan een claim niet hoger zijn dan de offerteprijs van het paneel + de
Algemene voorwaarden Datum: 12-03-2021
aanschafprijs van het door het defect beschadigde elektronische component.
Om in aanmerking te komen voor een schadeclaim dient er door een vak-deskundige
expert te worden vastgesteld dat het defect aan het elektronische component
daadwerkelijk het gevolg is van een defect in het schakelpaneel.
Artikel 7 Retour policy
De gebruiker maakt op maat gemaakte 12V schakelpanelen voor allerlei specifieke
toepassingen. Omdat ieder paneel op maat gemaakt wordt en slechts voor 1
toepassing (die van de klant) geschikt is, kan en zal de gebruiker geen
retourzendingen accepteren, behalve als:
-Het schakelpaneel bij ontvangst van het pakket visueel beschadigt is. Dit dient
aangetoond te worden door meerdere, duidelijke, scherpe foto’s.
In dit geval mag het paneel geretourneerd worden onder de volgende voorwaarden:
-Verzendkosten van te retourneren producten zijn volledig voor rekening van de
klant.
-Het paneel moet binnen 5 dagen na ontvangst door de klant worden geretourneerd
naar een adres dat wordt opgegeven door de gebruiker
Artikel 8 Wijzigingen
De gebruiker is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In
dat geval zal Leverancier de wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de
wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde
voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien de wederpartij een natuurlijk
persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de
wijziging heeft tot gevolg dat aan de wederpartij een prestatie wordt verschaft die
wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze wederpartij de
bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde
voorwaarden in werking treden.